SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT
Khách hàng quan tâm

THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ Tướng chính phủ
11/03/2016

1. Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu I.1);

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối vợi nhà đầu tư là tổ chức;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (Mẫu I.2);

d) Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

e) Giải trình về công nghệ: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình hạng sử dụng của máy móc thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với dự án thuộc diện giải trình công nghệ (Mẫu GTCN tương ứng với nội dung dự án);

f) Họp đồng BBC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC.

g) Bản thỏa thuận thuê đất/thuê nhà xưởng xây sẵn/văn phòng.

h) Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường.

i) Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư.

j) Bản giải trinh đáp ứng điều kiện đối với dự án có nội dung thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư.

2. Số lượng hồ sơ:

Một bộ hồ sơ họp lệ phải bao gồm đầy đủ các thành phần hồ sơ như trên. Nhà đầu tư cần chuẩn bị 01 (một) bộ hồ sơ gốc và 04 (bốn) bộ hồ sơ photo.

3. Thời hạn thụ lý hồ sơ:

Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ban Quản lý Khu CNC sẽ thực hiện các thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 34 Luật Đầu tư. Ban Quản lý Khu CNC sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Tin tức khác