SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT
Khách hàng quan tâm

THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy tờ chứng nhận đăng ký đầu tư
10/03/2016

1.  Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mẫu I.9)

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu 1.10)

- Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư

- Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, e, f, g của Khoản 1 Phần III Mục

3. Số lượng hồ sơ:

- Một bộ hồ sơ họp lệ phải bao gồm đầy đủ các thành phần hồ sơ như trên. Nhà đầu tư cần chuẩn bị 01 (một) bộ hồ sơ gốc và 04 (bốn) bộ hồ sơ photo.

4. Thời hạn thụ lý hồ sơ:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ Ban Quản lý Khu CNC sẽ điêu chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhả đầu tư Trong trường họp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Ban Quản lý Khu CNC sẽ có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho nhà đầu tư.

5. Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), Ban Quản lý Khu CNC sẽ thựchiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

6. Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, Ban Quản lý Khu CNC sẽ thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tin tức khác