SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT
Khách hàng quan tâm

VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG QUAN TÂM

Cách liên hệ và quy trình thủ tục, chi phí cấp phép đầu tư tại KCNC?
10/03/2016
Hướng dẫn số 01/HD-KCNC ngày 11/09/2015 về  thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có quy định chi tiết về

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
I. PHẠM VI ÁP DỤNG
II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
III. HƯỚNG DẪN CUNG CẤP THÔNG TIN, TIẾP NHẬN, THỤ LÝ VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
IV. TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
V. LỆ PHÍ CẤP, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
VI. BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
VII. CÁCH GHI BIỂU MẪU
VIII. QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
IX. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

B. LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ
C. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Các bạn có thể tham khảo tại chuyên mục THỦ TỤC ĐẦU TƯ hoặc văn bản Hướng dẫn chi tiết tải xuống tại đây.

Tin tức khác